Vedtægter

VEDTÆGTER FOR BORNHOLMSKREDSEN

 

§ 1

 

Bornholmskredsen er en kreds under Sjællands Tennis Union (SLTU), og den omfatter klubberne på Bornholm.

 

§ 2

 

Kredsens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at:

1.     varetage og fremme spillets og klubbernes interesse

2.     bistå  SLTU med kurser og arrangementer i kredsen, samt arbejde for at fremme tennissporten på Bornholm,
herunder at samle og organisere tennisklubberne i kredsen.

3.     arrangere kredsmesterskaber, holdturnering o.l.

4.     udvælge hold og spillere som for støttede rejsemidler bør deltage i turneringer under SLTU og DTF.

5.     udvælge spillere som for støttede rejsemidler, bør deltage i uddannelse og kurser under SLTU og DTF.

6.     være bindeled til IDRÆTTENS REJSEFOND på Bornholm, samt føre det hermed fornødne regnskab over indtægter
og udgifter i overensstemmelse med reglerne.

7.     anvende kredsens midler til gavn for spillet.

 

§ 3

Kredsens medlemsklubber er alle klubber som er medlem i SLTU. Ingen klub kan deltage i kredsen arrangementer uden at være medlem i SLTU. Medlemskabet af SLTU sker i overensstemmelse med unionens vedtægter. SLTU skal løbende meddele kredsen alt om ind- og udmeldelse samt ændringer i klubbernes ledelse og antal medlemmer.

 

§ 4

 

Kredsen financierer sine udgifter ved indtægter fra turneringer, sponsorer o.l. Kontingent til kredsen kan dog fastsættes ved vedtagelse på hvert års generalforsamling, ­ gældende for det kommende år.

Kredsens klubber svarer kontingent til, SLTU og DTF som fastsat på de årlige generalforsamlinger.

 

§ 5

 

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, der følger af disse love, den højeste myndighed i kredsens anliggender.

 

Stk. 2

Den ordinære generalforsamling skal finde sted hvert år i januar eller februar måned

Dagsordenen skal indeholde:

1.     Valg af  dirigent

2.     Bestyrelsens og de af denne nedsatte udvalgs beretninger om det forløbne år

3.     Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

4.     Behandling af eventuelle indkomne forslag.

5.     Evt. fastsættelse af kontingent for det kommende år

6.     Valg af formand

7.     Valg af kasserer/sekretær

8.     Valg af formand for ungdomsudvalget

9.     Valg af formand for seniorudvalget

10.   Valg af formand for uddannelsesudvalget

11.    Valg af revisor

12.   Valg af revisorsuppleant

13.   Eventuelt

På dagsordenen kan desuden optages andre forhandlingsemner. Forslag fra andre end bestyrelsen må for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling være indsendt til formanden inden den 1. januar s.å..

Stk. 3

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid sammenkaldes af bestyrelsen, og denne er pligtig at indkalde til en sådan, når mindst 1/3 af kredsens klubber forlanger det. Med hensyn til indvarsling gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

Stk. 4

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen inden forhandling­erne begyndes. Af forhandlingerne tages der referat, der underskrives af dirigenten og formanden.

Stk. 5

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal stemmeberettigede, der er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal, med mindre lovene bestemmer andet. Stemmeafgivningen sker i almindelighed ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan dog påbydes af dirigenten og skal foretages, når mindst 5 stemmeberettigede fremsætter begæring herom. I tilfælde af stemmelighed, er forslaget om beslutningen bortfaldet.

Stk. 6

Generalforsamlingen indkalder med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal angive dag, tid og sted for generalforsamlingens afholdelse samt indeholde meddelelse om de emner, der kommer til behandling.

Stk. 7

En generalforsamling bliver ikke ugyldig, fordi en stemme- eller mødeberettiget person eller klub hændelsesvis ikke er underrettet om dens afholdelse.

 

§ 6

 

Stemmeret på generalforsamlingen har:

a)                             de i § 5, stk. 2 nævnte bestyrelsesmedlemmer, hver med en stemme,

b)                            de under kredsen hørende klubber, efter følgende regler, regnet for aktive medlemmer

 

Mindre end 100                             3 stemmer

Over 100, men mindre end 200      4 stemmer

Over 200, men mindre end 300      5 stemmer

Over 300                                      6 stemmer

 

Stk. 2

 

En klub, der står i restance med kontingent, til kredsen, unionen eller DTF, har ikke stemmeret

stk. 3

Stemmeret på generalforsamlingen kan kun udøves ved personligt fremmøde

§ 7

 

Bestyrelsen består af de under § 5, stk. 2-10 valgte 5/7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en toårig periode, således at formand, formand for ungdomsudvalget og formand for uddannelsesudvalget afgår i lige år, og de øvrige afgår i ulige år.

Stk. 2

Indtræder der vakance i bestyrelsen, kan bestyrelsen udfylde vakancen indtil førstkommende generalforsamling, på hvilken der sker nyvalg for den resterende valgperiode.

Stk. 3

Mellem kredsens bestyrelse og unionens bestyrelse afholdes et årligt møde hvor forhold omkring kredsen drøftes, herunder økonomi. Tilsvarende afholdes et årligt møde mellem kredsens udvalgsformænd og unionens tilsvarende fagudvalg.

 

§ 8

 

Bestyrelsen har bemyndigelse til:

a)                            efter indstilling fra udvalgsformændene at udpege udvalgsmedlemmer efter behov i de i § S, stk. 2, nr. 8-10 nævnte udvalg.

b)                           iværksætte foranstaltninger og træffe bestemmelser, der tilsigter opfyldelse af de i § 2 angivne formål, med mindre der drejer sig om forhold, hvor generalforsamlingen ifølge lovene har den eneste myndighed, og til, under iagttagelse af unionens love, at udfærdige, håndhæve og offentliggøre alle i forbindelse hermed stående forskrifter regler og bestemmelser.

c)                            at udelukke en klub eller spiller, der har overtrådt kredsens love eller regulativer, eller som har udvist usportslig eller usømmelig adfærd. Udelukkelse kan efter ansøgning ophæves af kredsen. Udelukkelse kan i øvrigt af kredsen og af den udelukkede inden for en frist af 4 uger forelægges Sjællands Tennis Union til afgørelse.

 

§9

 

Bestyrelsen drager omsorg for, at der tages referat af dens møder, og at der føres regnskab over kredsens økonomi

Stk. 2

Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden finder det fornødent, eller når det begæres af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal sendes skriftligt til samtlige bestyrelsesmedlemmer mindst 7 dage før mødet afholdes. Indkaldelse skal angive dag, tid og sted for mødet samt dagsorden.

Stk. 3

Bestyrelsesmødet er beslutningsdygtigt, når et flertal af den samlede bestyrelse er til stede. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Hvert bestyrelsesmedlem har en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt

Stk. 4

Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg til at udføre særlige hverv. I disse udvalg kan personer uden for bestyrelsen have sæde.

 

§ 10

 

Kredsens regnskabsår er kalenderåret, første regnskabsperiode løber fra stiftelsen af kredsen til udgangen af det år hvori stiftelsen finder sted.

 

§ 11

 

Til vedtagelse af lovændringer kræves, at mindst 2/3 af de mødte stemmeberettigede stemmer derfor.

Opløsning af kredsen kan kun finde sted på en i denne anledning særlig indkaldt generalforsamling, hvor 5/6 af de mødte stemmeberettigede stemmer derfor. I tilfælde af opløsning tilfalder kredsens formue Sjællands Tennis Union.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 15. februar 1993